our blog

Zekerheid tot verplichting pensioenfonds? Doe een Bpf-onderzoek

Zou u vrij willen zijn in het kiezen van de pensioenuitvoerder?

Bent u verplicht gesteld door het pensioenfonds voor de groothandel in levensmiddelen? (GIL) Wist u dat het de groothandel Hanos gelukt is om onder de verplichtstelling uit te komen? Doe nu een Pensioenfondsonderzoek via de pensioenjuridische adviseurs Dæms!

 

Hanos bestrijdt succesvol GIL

In het arrest leest u verder hoe dit mogelijk is. In dit geding gaat het om...

Read more

Wijziging verplichtstelling Pensioenfonds Metaal en Techniek

Naar aanleiding van het verzoek van sociale partners in de bedrijfstak heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij besluit van 23 april jongstleden de verplichtstelling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) op enkele belangrijke punten gewijzigd. Ingeval van het be- en/of verwerken van metaal (artikel 1) worden, naast het toevoegen van het 3D-printen en preventief onderhoud, nu ook het ontwerpen c.q. ontwikkelen, alsmede het monitoren, tot de verplichtgestelde werkzaamheden in de zin van de PMT-verplichtstelling gerekend.

Ontwerpen en/of ontwikkelen wordt alleen dan tot de werkingssfeer geacht te behoren indien en voor zover deze werkzaamheden plaatsvinden ten dienste van door de werkgever zelf te verrichten activiteiten, zoals omschreven in de verplichtstelling. Onder...

Read more

Kleinere pensioenfondsen willen fuseren

Ruim een op de zes kwetsbare fondsen is een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) liet DNB onlangs weten. Veel kleinere bpf’en zien in dat zelfstandig doorgaan geen optie is. Ze willen fuseren, maar dat gaat niet van een leien dakje. Pensioenfonds Schoenmakerij is één van de fondsen die is opgeroepen door DNB.

Dit is deel 1 van een tweeluik over hoe kleinere bpf’en aankijken tegen hun toekomst. De commissie Toekomst draait bij veel kleinere bpf’en overuren. De werkgeversorganisaties en bonden in kleinere sectoren maken zich zorgen over het voortbestaan van hun bpf. Ze worstelen met tal van prangende vragen. Is het fonds wel groot genoeg om zelfstandig voort te bestaan? Zijn de kosten nog wel te verdedigen? Lukt het...

Read more

Rentedaling: Daling pensioenopbouw of stijging premie

De rente is sinds het begin van dit jaar zover gedaald dat pensioenfondsen hun premie voor 2016 wellicht fors moeten verhogen, of de opbouw verlagen. Sommige fondsen broeden op andere alternatieven, zoals het inzetten van het indexatiedepot.

De 30-jaars swaprente dit jaar tot 7 maart, toen de ECB zijn opkoopprogramma voor staatsobligaties startte, is van 1,5% naar 1,2% is gedaald, en sindsdien verder is gezakt naar 1% afgelopen woensdag. ‘Alleen al sinds het begin van het QE-programma zijn de pensioenen zo’n 5% duurder geworden, gemiddeld 1% van het salaris’, concludeert actuaris Dennis Van Ek. Van Ek is van oordeel dat de rentedaling niet alleen is toe te schrijven aan het ECB-beleid. ‘De rente in de...

Read more