CBS: daling pensioen dempt loonkosten werkgeverpremies

CBS: daling pensioen dempt loonkosten werkgeverpremies

pensioen dempt loonkosten

Ondanks een stijging van de cao-lonen met 1,2% zijn de totale loonkosten voor werkgevers slechts 0,4% gestegen in het eerste kwartaal van dit jaar. De daling van de pensioenpremies is een van de oorzaken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Volgens het statistiekbureau was de stijging van de contractuele loonkosten de kleinste in vijftien jaar tijd. Als voornaamste oorzaak noemt het CBS wijzigingen in de werkgeverspremies, onder meer voor pensioen en WW. De premies voor werkgevers gingen omlaag.

Bij de overheid bleven de contractuele loonkosten in het eerste kwartaal gelijk, constateert het CBS. De daling van de pensioenpremies met 1,4% is gelijk aan de stijging van de lonen in de overheidssector.

In andere sectoren stijgen de contractuele loonkosten wel, maar in alle gevallen minder dan de cao-lonen. De vorige keer dat de loonkosten minder stegen dan de cao-lonen was in 2006. Toen gingen de werkgeverspremies omlaag voor (pre-)pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Het CBS legt in zijn cijfers geen verband tussen lagere werkgeverspremies voor pensioen en  hogere lonen. Uit eerdere onderzoeken van adviesbureau Mercer en salarisverwerker ADP kwam naar voren dat veel bedrijven niet van plan waren lagere pensioenopbouw in loon te compenseren. Of dit verstandig is valt nog te bezien. Arbeidsrechtelijk heeft een werknemer (bijna) altijd recht op het versoberde deel van de pensioenopbouw in het afgelopen pensioenakkoord 2015.  

Een van de belangrijkste aspecten uit het arbeidsrecht is, dat wanneer een arbeidsvoorwaarde eenmaal is toegekend, deze niet zonder meer weer ongedaan kan worden gemaakt of kan worden gewijzigd behalve bij een zwaarwichtige reden. Veelal is er geen sprake van een zwaarwichtige reden, waardoor een eenzijdige wijziging niet tot de mogelijkheden behoort. De instemming van de OR met de wijziging bindt de werknemers niet. Er dient derhalve een expliciete instemming van de deelnemer plaats te vinden in de onderhavige situatie. Door de tijdsdruk kan het zijn dat dit bij veel werkgevers niet goed is behandeld. Dit zou in de toekomst problemen voor een werkgever kunnen opleveren.

WIlt u informatie over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarde pensioen download onze white paper: wijziging pensioenovereenkomst 

 

Bron: FD media groep, Pensioen Pro

Comments are closed.