Monthly Archives: februari 2015

Lijfrente in Pensioenregister

 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat bekijken of lijfrentes ook kunnen worden betrokken bij de indicatie van het toekomstige pensioeninkomen in het Pensioenregister. Ze ziet er van af om een financiële planner te introduceren, omdat zo'n instrument het register te ingewikkeld zou maken. Dit zei Klijnsma donderdag in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel Pensioencommunicatie.

Geen enkele fractie liet weten overwegende bezwaren te hebben. Het wetsontwerp voorziet onder meer in een verbeterde versie van het Pensioenregister, dat de deelnemers, in drie verschillende scenario's, een...

Read more

Goedkeuring pensioeningang eerste van de maand

Tijdelijke goedkeuring pensioeningang eerste van de maand
In V&A14-008 d.d. 23 januari 2015 heeft de belastingdienst aangegeven met welke (actuarieel herrekende) opbouwpercentages rekening gehouden dient te worden als de pensioeningangsdatum ligt vóór de 67ste verjaardag. Opmerkelijk in het genoemde V&A is een afzonderlijke regel voor pensioeningang op leeftijd 66 11/12e. Dit is opgenomen als een tegemoetkoming voor veel pensioenregelingen waarin de pensioeningang wordt omschreven als “de eerste van de maand waarin de leeftijd van 67 jaar wordt bereikt” of woorden van gelijke strekking. Bij werkgevers was niet altijd bekend dat dit in feite betekent dat het fiscaal maximale opbouwpercentage, dat immers geldt voor een pensioen dat ingaat bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd, herrekend...

Read more

Jaarverslagen premiepensioeninstellingen moeilijk te vergelijken

Als gevolg van een gebrek aan duidelijke regels zijn de jaarverslagen van het twaalftal premiepensioeninstellingen (ppi’s) dat Nederland momenteel rijk is, moeilijk met elkaar te vergelijken. Dit stelt KPMG na een inventarisatie van de desbetreffende jaarverslagen.
 
Volgens KPMG zijn de grote verschillen in verslaglegging te wijten aan de grote diversiteit onder de ppi’s. Niet alleen kennen de ppi’s verschillende herkomsten (verzekeraar, uitvoerder, bank of vermogensbeheerder), maar kennen zij tevens verschillende rechtsvormen (stichtingen of besloten vennootschappen). Dit leidt ertoe dat jaarverslagen worden opgesteld op basis van verschillende criteria. Sommige ppi’s volgen de regels voor een pensioenfonds en andere ppi’s volgen de voorschriften voor een beleggingsinstelling.
 
Nadeel van de onduidelijke eisen is volgens KPMG dat...

Read more

Ontwerpbesluit aanpassing regels waardeoverdracht

Vorig jaar is bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader een amendement aangenomen inzake individuele waardeoverdracht. Met dit amendement is de termijn van zes maanden waarbinnen een deelnemer een verzoek moet doen om het proces van een bepaalde mogelijkheid van waardeoverdracht in gang te zetten (zoals onder andere neergelegd in artikel 71, derde lid Pw), vervallen.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere eisen en voorwaarden betreffende rekenregels en procedures met betrekking tot waardeoverdracht worden gesteld (de zogenaamde delegatiebepaling). In het onderhavige Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling poogt Staatssecretaris Klijnsma van SZW een aantal volgens haar ongewenste neveneffecten van het vervallen van de zes maandentermijn...

Read more